Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als behandelend therapeute, een dossier aanleg. Het dossier bevat gegevens van het intakeformulier, aantekeningen over de situatie/gezondheidstoestand van het kind plus de uitgevoerde opdrachten en oefeningen van de sessies en datgene wat daarbij opgevallen is (mondeling en/of op papier). Dit wordt besproken met de ouders tijdens de voortgangsgesprekken.

Ik doe mijn best om uw privacy en dat van uw kind te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelend therapeute heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).